Lydfil

Høyr teksten om:

Anne Karin Hamre

Åshild Kjelsnes

Jenny Følling

Kjelder

Kjelder:

Alle tre

Fylkesmagasinet: Det store kvinnekuppet

Anne Karin Hamre

Åshild Kjelsnes

Jenny Følling

 

Jenny Følling

Fylkesvaraordførar Jenny Følling. Foto: Senterpartiet

Fylkesvaraordførar Jenny Følling. Foto: Senterpartiet. Lisens: Creative Commons Namngjeving-DelPåSameVilkår Creative Commons-lisens.

I jubileumsåret for 100 år med allmenn stemmerett kan Sogn og Fjordane skilta med tre kvinner på makttoppen. Den historiske trioen skreiv seg inn i den administrative og politiske historia i fylket i 2011 og viser at kvinner både kan og vil delta i samfunnsforminga. Dei gløder for fylket sitt og held samarbeidsfana høgt.

Jenny Følling (1962-) er fødd i Viksdalen, no busett på Bringeland i Gaular kommune. Ho er politikar for Sp. Jenny er utdanna agroteknikar, og har studert samfunnsplanlegging. Ho har arbeidd som næringskonsulent i Gaular og ved Fylkesmannen si landbruksavdeling.

Jenny utgjer andre halvdel av den historiske politikartoppen i Sogn og Fjordane fylkeskommune, som fylkesvaraordførar. Ho kom frå rett ordførarstolen i Gaular, der ho i 2003 vart den fyrste kvinnelege ordføraren.

Jenny hadde ingen draumar eller ambisjonar om å bli politikar då ho midt på 1990-talet vart verva inn i Senterpartiet. Brått var ho det likevel. I 1996 kom ho inn i kommunestyret, deretter formannskapet frå 1999 og ordførar frå 2003-2011. Same året som ho vart ordførar, vart ho valt inn på fylkestinget og har vore der sidan, no som Senterpartiets frontfigur med næringsutvikling og samferdsle som hjartesaker.

Det politiske engasjementet er stort, dei mektige leiarverva mange, og Jenny er ikkje skvetten for å ta nye oppgåver og ansvar på seg. Kven skulle tru at Jenny var skrekkslagen då ho vart vald som ordførar i Gaular? Ho tok utfordinga, fann ut at ho fekk vera seg sjølv og føler seg privilegert som får vera med å utvikla samfunnet.

– Sei ikkje nei viss du blir spurd, er hennar oppmoding til andre kvinner.

Åshild Kjelsnes

Fylkesordførar Åshild Kjelsnes. Foto: Kristján Logason/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Fylkesordførar Åshild Kjelsnes. Foto: Kristján Logason/Sogn og Fjordane fylkeskommune.
Lisens: Creative Commons Namngjeving-Ikkjekommersiell-DelPåSameVilkår Creative Commons-lisens

I jubileumsåret for 100 år med allmenn stemmerett kan Sogn og Fjordane skilta med tre kvinner på makttoppen. Den historiske trioen skreiv seg inn i den administrative og politiske historia i fylket i 2011 og viser at kvinner både kan og vil delta i samfunnsforminga. Dei gløder for fylket sitt og held samarbeidsfana høgt.

Åshild Kjelsnes ( 1957-) er fødd i Florø, oppvaksen i Årdal og busett i Florø. Ho er politikar for AP. I tillegg til kontorfagleg utdanning, har ho studert leiing ved Kvinneuniversitet og arbeidd ved Fylkessjukehuset i Florø. Åshild er dobbel historisk i fylkespolititikken i Sogn og Fjordane. I 2009 vart ho vald til fylkesvaraordførar, som fyrste kvinne. To år seinare vart ho igjen historisk, no som fylkets fyrste kvinnelege fylkesordførar, den fremste politiske posisjonen i fylket.
Åshild vart tidleg samfunnsengasjert, men fyrst i 1981 starta den politiske løpebana som 30 år seinare skulle føra henne til topps i fylkespolitikken. Steg for steg har ho gått den politiske vegen, fyrst bystyret i Flora, 1987-1991, og deretter fylkestinget frå 1992.

Som fylkespolitikar har ho sett trafikktryggleik og ikkje minst rassikring på den politiske dagsorden, både regionalt og nasjonalt. Som fylkesordførarar har ho teke med seg dette utvida folkehelseaspektet inn i arbeidet med å gjera fylket attraktivt som bu- og arbeidsområde. Synleggjering av fylkets kvalitetar og overføring av sentralisert makt er hovudmåla.

-Det var på høg tid med ein kvinneleg fylkesordførar, seier Åshild, som kjenner litt ekstra på at ho er fyrste kvinna i denne rolla i Sogn og Fjordane og ei av fem på landsplan. Ho ser det som viktig å vere ein god rollemodell og bruka posisjonen sin til å vise veg og inspirera andre kvinner.

Anne Karin Hamre

Fylkesmann Anne Karin Hamre. Foto: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmann Anne Karin Hamre. Foto: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

I jubileumsåret for 100 år med allmenn stemmerett kan Sogn og Fjordane skilta med tre kvinner på makttoppen. Den historiske trioen skreiv seg inn i den administrative og politiske historia i fylket i 2011 og viser at kvinner både kan og vil delta i samfunnsforminga. Dei gløder for fylket sitt og held samarbeidsfana høgt.

Anne Karin Hamre (1965-) kjem frå Leikanger, no busett i Sogndal. Sommaren 2011 vart Anne Karin utnemnd til statens fremste representant i fylket, som fyrste kvinne i Sogn og Fjordane og den yngste i landet.

Anne Karin er utdanna statsvitar og har arbeidd hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane sidan 1998, som administrasjonssjef og assisterande fylkesmann. Anne Karin har elles bakgrunn frå media, Vestlandsforsking og Høgskulen i Sogn og Fjordane. Ho er ein av dei få fylkesmennene i landet som ikkje har vore stortingspolitikar.

Det skulle gå 248 år før den fyrste kvinna vart fylkesmann i Sogn og Fjordane. I år kan vi feira både den kvinnelege stemmeretten og 250 år som eige fylke med ei kvinne som fylkesmann. Anne Karin tykkjer jobben er spanande, fylket likeins, men at yrkestittelen er noko forelda og er ikkje framand for tittelen fylkeskvinne.

Anne Karin ser det som viktig med fleire kvinnelege leiarar for å inspirera andre kvinner til å ta leiarstillingar og verv. Ho peikar på at samfunnet taper på at det er for få kvinner i leiarposisjonar. – Vitet er truleg best samla i ei leiargruppe med kjønnsbalanse, seier ho og trur at kjønn spelar mindre rolle enn personlegdom og bakgrunn når det gjeld den einskilde sin leiarstil.

Ho håpar at kvinneleg fylkesordførar og kvinneleg fylkesmann kan føre til fleire kvinner i leiarposisjonar.