Kvinners rettslege stilling på 1600-talet

I det mannsdominerte samfunnet på 1600-talet var ikkje kvinner heilt avskorne frå å ha rettsleg mynde. Som hushaldsoverhovud hadde enkjer høve til å møte på tinget, og dei hadde elles plikt til å yte skatt og andre tenester til staten på lik line med menn.  Gifte kvinner var meir underordna mannen, og vart formelt sett ikkje myndige før i 1888. Men lov og praksis skilte ofte lag. Undersøkingar har vist at gifte kvinner ofte inngjekk avtalar, stifta gjeld og slutta rettslege avtalar.